ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด ขอน้อมนำพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะเรื่องการทำความดี, การอยู่อย่างพอเพียง,การรู้รักสามัคคี, ความปรองดอง, และการรักษาความเป็นไทยให้คงอยู่  ไปปฎิบัติและปรับใช้ในการดำรงชีวิต และการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

 
ทั้งนี้บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด จึงได้จัดพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ.สนามกีฬาภายในบริษัทฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน สู่สวรรคาลัย และร่วมกันแปรอักษรเป็น สัญลักษณ์เลข ๙