เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2559 ทางบริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด จัดกิจกรรม "รวมใจ ไทยประสิทธิ์ จิตอาสา พัฒนาชุมชน ปี2559" เพื่ออาสาพัฒนาชุมชนให้อยู่ควบคู่กับสังคมอย่างผาสุข ตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พนักงานของทางบริษัทฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณหน้าโรงงาน และชุมชนโดยรอบ ตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณชุมชน เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ และเพิ่มวิสัยทัศน์ที่ดีให้กับผู้พบเห็น ถือเป็นการพัฒนาควบคู่กับชุมชนโดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน