ในวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.2559  บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงาน จึงได้จัดตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน    ให้บริการตรวจสุขภาพโดย ทีมแพทย์พยาบาล รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เพราะบุคลากรในองค์กร  นับว่ามีความสำคัญยิ่ง การดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพและการเฝ้าระวังความเจ็บป่วย จากการทำงานจึงถือเป็นเรื่องที่ทางบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก